shadow

En exercici del que establix l’art. 53 del Real Decret 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refundit de la Llei de Contractes del Sector P煤blic (TRLCSP), i amb la finalitat d’assegurar la transpar猫ncia i l’acc茅s p煤blic a la informaci贸 relativa a la seua activitat contractual, s’exposa a continuaci贸 la documentaci贸 i informaci贸 relativa a expedients de contractaci贸 de la Mancomunitat de l’Horta Sud, conforme al precepte legal mencionat.

En el perfil de contractant es pot trobar informaci贸 relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives.

Les persones interessades al participar o con茅ixer l’activitat contractual municipal trobaran en el perfil de contractant els plecs de cl脿usules administratives particulars i t猫cniques, i informaci贸 essencial sobre el procediment concret, a m茅s a m茅s dels terminis de presentaci贸. Tamb茅 tindran acc茅s a l’adjudicaci贸 provisional o definitiva dels contractes.

Perfiles